GKS Holland

Love All – Serve All

Info & ANBI

Algemene informatie

Adres van de Sri Sai Mandiram in Nederland:
Van Velzenstraat 49a, Onderdijk
1693 CV Wervershoof (Noord-Holland)
Adres van de Mandiram in India:
Sri Soma Sai Skanda Ashram
Survey No 110 & 111
Bangalore Mysore Highway, Opposite Petrol Bunk, Nidghatta Village,
Maddur Taluk 571433
India

Hieronder informatie over de nieuwe tempel van Sri Gopal Baba.

Openingstijden:
Dagelijks van 8:00 tot 12:00 uur en van 17:00 tot 20:00 uur
Dagelijks Arathi om 11:30, 18:00 en 19:30 uur
Donderdags afwijkend, 6:30 tot 13:00 uur en van 17:00 tot 20:00 uur
Swami geeft doorgaans Darshan op donderdagen tussen 18:00 en 19:00 uur

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Wat is Sri Sai Mandiram? – ‘Tempel van de Moeder’

Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar zichzelf. De gejaagdheid van de maatschappij kan een belemmering zijn om de rust te vinden die noodzakelijk is om je ‘Zelf’ te ontdekken. De Sri Sai Mandir bestaat sinds 1996 als een multireligieus stiltecentrum, waarin de mogelijkheid wordt geboden om die rust te kunnen vinden.
Doel van het ‘stil’ zijn is: het ‘God-bewust-zijn’ versterken, zodat de mens de Bron weer gaat herkennen en gaat beseffen wie hij in wezen is. De activiteiten in het stiltecentrum richten zich grotendeels op het ‘stillen’ van het denken. Enige voorbeelden van activiteiten zijn: zang, dienstbaarheid en meditatie. Kortom het stiltecentrum is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen opladen, ongeacht achtergrond of religie.

Waarom een tempel van De Moeder?

De moeder komt voor in elke religie en wordt gezien als voorbeeld van onbaatzuchtige liefde. Als vanzelfsprekend zorgt een moeder liefdevol voor haar kind en voedt het, zonder er wat voor terug te verlangen.
God, in de vorm van De Moeder zorgt ook op die manier voor Haar kinderen zonder oordeel en met Liefde. Diezelfde onbaatzuchtige Liefde vinden wij terug als de essentie van alle wereldreligies.

Onze inspiratiebronnen

Sri Sathya Sai Baba, een groot Meester uit India met miljoenen volgelingen over de hele wereld, is een onuitputtelijke inspiratiebron voor de mensheid. Door Zijn lessen in Liefde, Opoffering en Tolerantie hebben vele zoekenden uit alle religies en overtuigingen, inzicht gekregen in de essentie van de religies.

Sri Gopal Krishna Baba heeft onze harten gestolen met Zijn Moederlijke Liefde voor iedereen. Hij gaf het initiatief voor deze tempel en is de oprichter van GKS. In 2001 en in 2004 heeft Swami de tempel(s) in Nederland gezegend met Zijn aanwezigheid waardoor velen de kans kregen Zijn goddelijke Liefde te ervaren.
Al onze acties zijn toegewijd aan Hun missie van Liefde en Dienstbaarheid aan de mensheid. De aanwezigheid van deze en andere Meesters is sterk voel- en zichtbaar in de tempel, mede door de prominent aanwezige foto’s.
De lessen van deze Meesters gebruiken wij om inzicht in ons ‘Zelf’ te krijgen. Een Meester is voor de spiritueel zoeker een richtpunt in de woestijn die ‘de wereld’ wordt genoemd. Hij of Zij wijst een weg die men kan volgen. Uiteindelijk zal de leerling altijd naar binnen worden gestuurd door de Meester om zo op ‘Het Zelf’ te leren vertrouwen.

Deze Wereldleraren komen niet iets nieuws vertellen maar laten ons juist de waarde inzien van onze eigen religieuze cultuur. Word een betere Christen, Hindoe of Moslim is Hun devies. Uiteindelijk doet het er weinig toe in welke vorm je God aanbidt en Zijn liefde integreert in je dagelijkse bezigheden. Een gekozen vorm of juist het vormloze, net wat jou het meeste aanspreekt, zal de beste weg blijken te zijn naar het besef dat het goddelijk principe in elk van ons aanwezig is.

Waar staat G.K.S. en het logo voor?

Gnana staat voor wijsheid, kennis van jezelf. Karma staat voor bewegen, werken, handelen. Sangam staat voor samenkomen, sathsang.
Met andere woorden: werk en kennis of wijsheid dienen hand in hand te gaan om zo een optimaal resultaat te bereiken. In de wereld leven en werken maar niet van de wereld zijn, wordt in het logo uitgedrukt door de lotusbloem. De lotus staat symbool voor de menselijke ziel. Met zijn wortels in de modder rijst hij op uit het water, zonder een spatje modder op haar bloem, vastbesloten het zonlicht te bereiken. Dit is waar wij als GKS, verspreid over de gehele wereld voor staan en wat wij trachten te verwezenlijken.

ANBI informatie

Doelstelling van de GKS-groep

Het doel van de GKS-groep is het creëren van een plaats waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden kunnen samenkomen en elkaar in hun individuele, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en ondersteunen. Dit zal onder andere gebeuren door dienstverlenende projecten voor de samenleving, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden.

De ruimten van de GKS worden gebruikt voor:

  • Lezingen waarin de eenheid, die gevonden kan worden in de verschillende godsdiensten, door persoonlijke ervaringen van mensen naar buiten wordt gebracht. Het ontdekken en toepassen van deze universele eenheid helpt mensen gelukkiger te worden en meer tevredenheid en verdraagzaamheid in hun leven te ervaren.
  • Multiculturele vieringen.
  • Het geven van workshops voor zowel volwassenen als kinderen.
  • Het creëren van een stille omgeving waar ieder zich thuis kan voelen ongeacht tot welke religie hij behoort. Een ruimte die altijd open en toegankelijk zal zijn om je even terug te trekken uit een wereld vol lawaai, een plaats om stil te zijn en je even uit het veeleisende tempo van deze tijd terug te trekken.
  • Het organiseren van symposia die inspireren tot een samenleving met kwaliteiten als menslievendheid, vredelievendheid en dienstbaarheid.

Aan de GKS is geen lidmaatschap verbonden, ieder die zich thuis voelt bij onze doelstellingen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten of gebruik te maken van de beschikbare ruimten.
Dat dit werkt is gebleken. Mensen voelen zich thuis en zien hun leven meer invulling krijgen. Onze enige reclame naar buiten is ons eigen enthousiasme, om dat wat ons gelukkig maakt te delen met anderen.

Waarom een stichting?

De Stichting Sri Sai Mandiram is opgericht met als hoofddoel het in stand houden van de huidige tempel en, wellicht in de toekomst, het opstarten van een nieuw stiltecentrum. Anno 2013 is dat nieuwe centrum niet meer van toepassing door de drastische verbouwing van de ruimten in Onderdijk.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf mensen, divers qua achtergrond, ofwel de 5 vingers van ‘de hand’. Met deze ‘hand’ wordt sturing gegeven aan beleid, financiën en publicaties. Bovenal zal ‘de hand’ er op toezien dat de normen en waarden, aangereikt door onze inspiratiebronnen, de basis zullen zijn voor alle initiatieven en activiteiten. De stichting is voor haar activiteiten volledig afhankelijk van donaties en streeft geen commerciële doelen na.

Uit de financiële reserve van de stichting worden projecten in India gesteund die de verbetering van gezondheidszorg en leefomstandigheden van de allerarmsten tot doel hebben. Desgewenst wordt de gift uitsluitend en volledig aangewend voor de India-projecten.
Daarnaast zijn, door een enthousiaste groep vrijwilligers, nevenactiviteiten gestart op het terrein van dienstverlening, spirituele gezondheidszorg en dergelijke. De stichting ondersteunt, motiveert en stimuleert deze initiatieven.

Momenteel bestaat het bestuur uit:
Voorzitter: Bas van Velzen
Secretaris: Reynold Chandansingh
Penningmeester: Anton Zwaga
Bestuurslid: Mirjam Liefting
Bestuurslid: Sita van den Nieuwendijk

Beleidsplan

Het beleid van de Stichting en haar bestuur is onverkort en onveranderlijk gericht op de hiervoor genoemde doelstelling. Het is geen variabele die periodiek aangepast wordt. Het staat eenieder vrij om kennis te nemen van de principes waar de Stichting en de GKS groep voor staan, en de tempelruimte, de bijeenkomsten en diensten bij te wonen. Het beleid zal evenwel bijgesteld kunnen worden op basis van de aantallen bezoekers van enig moment doch alleen waar het een veilig en beheersbaar accommoderen van de bezoekers betreft.
Commerciële activiteiten, noch actieve werving van bezoekers, zullen onderdeel zijn of worden van het beleid. Eenieder zal volledig vrij zijn bij het aangaan van verplichtingen ten aanzien van de GKS groep, de Stichting en deze organisatie als geheel.
Het aangaan van financiële en andere verplichtingen door het bestuur zal te allen tijde passen binnen de financiële ruimte van dat moment. Het aangaan van schulden bij (bank)instellingen is hoegenaamd onmogelijk gemaakt of althans drastisch beperkt. Beleid van Stichting Sri Sai Mandiram en haar bestuur is: geld wat er (nog) niet is wordt niet uitgegeven.

Verantwoording financiën en activiteiten

De Stichting en haar bestuur is altijd open geweest over de financiën en activiteiten. De Stichting kent geen beloningssysteem doch zal primaire reis- en/of andere onkosten vergoeden indien declarant dat wenst en de kosten gemaakt zijn op verzoek van het bestuur.
Binnen 9 maanden na afloop van een boekjaar zal het bestuur verantwoording publiceren over de financiën en activiteiten van dat jaar.

Wij streven ernaar om hieronder tijdig de verantwoording over de afgelopen 3 jaar te publiceren.

Linken naar verslagen in PDF

Sri Sai Mandiram-Financieel verslag 2018

Sri Sai Mandiram-Financieel verslag 2017

Sri Sai Mandiram-Financieel verslag 2016

Adres centrum
Van Velzenstraat 49a, Onderdijk
1693 CV Wervershoof (Noord-Holland)
Contactgegevens
Adres:
Stichting Sri Sai Mandiram
Verlengde Breestraat 12
1775 CA Middenmeer (Noord-Holland)
RSIN:                     8160.39.641
K v K:                     31700364
ING bank:             IBAN NL87INGB0009270781 BIC INGBNL2A

 

%d bloggers liken dit: